Komunikat o błędzie

User warning: The following theme is missing from the file system: parallax_zymphonies_theme. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /usr/home/Megans/domains/marzen.pl/public_html/includes/bootstrap.inc).

Rekrutacja


RUSZYŁ PIERWSZY NABÓR

od 14 stego maja do 28 maja 2018 roku trwa pierwszy nabór dzieci i młodzieży do lat 18 -stu do placówki.
Regulamin rekrutacji
Karta zgłoszenia do Placówki 


Prezentujemy najczęściej pojawiające się pytania.Dzieci i młodzież w wieku szkolnym do 18 roku życia zamieszkujące na terenie Gminy Iwanowice, Gminy Gołcza i Gminy Słomniki, które podejmą suwerenną decyzję o przynależności do społeczności placówki.
Pierwszeństwo udziału w placówce mają dzieci oraz ich rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W szczególności są to osoby, które:
 •  korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do niej, w tym korzystają/uczestniczą w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa
 • są niepełnosprawne, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 •  posiadają niepełnosprawności sprzężone z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
 • doświadczają wielokrotnego wykluczenia lub są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej przesłanki


 Osoby nie spełniające w/w kryteriów będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc i określonego limitu (10%).
Dodatkowo, przy kwalifikacji do Planety Marzeń będą brane pod uwagę:

 • Status rodzica na rynku pracy: bezrobotny/bierny zawodowo
 • Deficyty edukacyjne dziecka, specjalne potrzeby rozwojowe i społeczne
 • Stopień niepełnosprawności dziecka
 • Samotne rodzicielstwo
 • Dziecko z rodziny wielodzietnej
 • Niepełnosprawność rodzica/opiekuna
Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych do zapoznania się ze szczegółowymi kryteriami rekrutacji w Regulaminie rekrutacji link

Podstawowym dokumentem zgłoszeniowym jest Karta zgłoszenia do Placówki wraz z oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych dziecka, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji
Do przeprowadzenia kwalifikacji dziecka do udziału w Placówce, niezbędne jest złożenie wraz Kartą zgłoszenia do Placówki, zaświadczeń, opinii, orzeczeń lub innych dokumentów potwierdzających sytuację dziecka (zdrowotną, emocjonalną, szkolną, itp.).

Dokumenty zgłoszeniowe dziecka należy złożyć w terminie naboru, tj. od 14 maja 2018 roku do 28 maja 2018 roku.
Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Placówki (w przypadku wysłania dokumentów pocztą liczy się termin dostarczenia przesyłki do placówki):
Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży
PLANETA MARZEŃ
Grzegorzowice Wielkie31
95-035 Iwanowice

Decyzję o przyjęciu do Planety Marzeń podejmuje Zespół Rekrutacyjny, w skład którego wchodzą m.in. Kierownik placówki, wychowawcy, specjaliści, pracownik socjalny, przedstawiciel Fundacji, przedstawiciel Gminy Iwanowice.

Lista dzieci przyjętych do placówki zostanie opublikowana do 31 maja 2018 r. Kandydaci o wynikach rekrutacji powiadamiani są drogą pocztową, mailową lub telefonicznie.

W ramach I naboru liczba podopiecznych przyjętych do placówki wynosi 15 osób. W przypadku wolnych miejsc lub rezygnacji dziecka z udziału w placówce będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca
.

Wszystkie zajęcia, warsztaty oraz wyjazdy organizowane przez Placówkę są dla podopiecznych nieodpłatne. W zamian oczekujemy od naszych podopiecznych systematyczności, zaangażowania i wywiązywania się z podjętych obowiązków, a rodziców wspierania dzieci w rozwijaniu ich pasji, zainteresowań, talentów, marzeń, itp.

Część zajęć będą odbywać się w grupach wiekowych np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III oraz starszych. Część zajęć natomiast w zamierzeniu to zajęcia mieszane. Celem takiego podejścia jest integracja podopiecznych w różnym wieku oraz kształtowanie poczucia wzajemnej odpowiedzialności za siebie.

Podopieczny nie musi uczęszczać do placówki codziennie, choć istnieje taka możliwość. Liczba zajęć nie jest limitowana. Wymagamy jednak, aby spełniał zasadę 3/5/7 czyli przychodził minimum 3 dni w tygodniu, podjął 5 różnych form aktywności oraz był zaangażowany minimum 7 godzin tygodniowo. Zasada ta służy budowaniu społeczności opartej na poczuciu przynależności i pozytywnych relacjach z rówieśnikami.

Placówka realizuje opiekę, wychowanie oraz oddziaływania specjalistyczne wobec dzieci i młodzieży korzystających z placówki, a także pracę z rodziną w oparciu o spisane indywidualne plany wsparcia, dostępne całemu zespołowi placówki, jak i (w odpowiedniej wersji czy formie) użytkownikom i ich rodzinom/opiekunom. Indywidualne plany wsparcia są ustalane dla każdego podopiecznego indywidualnie, w porozumieniu z dzieckiem i rodzicami, na początku uczestniczenia w placówce. Plan ten przygotowuje się go zgodnie z zasadą 3/5/7 (3 dni obecności/5 form aktywności/7 godzin zajęć w tygodniu). W planie nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój podopiecznego, wyposażenie młodych ludzi w umiejętności społeczne np. dotyczące komunikacji i współpracy z rówieśnikami, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, pokonywania strachu, rozwijanie kompetencji kluczowych, pasji i zainteresowań. Indywidualny plan wsparcia może podlegać modyfikacji w trakcie udziału dziecka w placówce.