Zapraszamy na

Planetę Marzeń

Ruszaj z Nami


Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ w Grzegorzowicach Wielkich (budynek gimnazjum) powstała w ramach projektu Fundacji Małopolskiej Izby Samorządowej i Gminy Iwanowice dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Placówka oferuje dzieciom i młodzieży: 
organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
organizację zajęć specjalistycznych, w tym m.in. logopedycznych, terapeutycznych, psychoprofilaktycznych,
realizację działań animacyjnych, pomoc w nauce Praca z dzieckiem w placówce będzie prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia, opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny. Placówka będzie funkcjonować przez cały rok kalendarzowy przez wszystkie dni robocze
w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców. W ciągu roku szkolnego w godzinach popołudniowych, w okresie lipiec-sierpień w trybie wakacyjnym. Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. Placówka zapewnia podopiecznym jeden posiłek dziennie dostosowany do pory dnia i czasu przebywania dziecka w placówce.